สื่อการศึกษาตามอัธยาศัย (ส่วนเทคโนโลยีการศึกษา)

 19 พ.ย. 2561 16:11:55      1166    |     Share   

คลังสื่อการศึกษาตามอัธยาศัย


วีดีทัศน์ : การทำปุ๋ยหมักธรรมชาติ
ศฝช.มุกดาหาร


วีดีทัศน์ : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนครบวงจร
กศน.อำเภอเมืิอง จังหวัดขอนแก่น


วีดีทัศน์ : ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การค้าชายแดน (ภาษาอังกฤษ)


วีดีทัศน์ : กศน.ก้าวไกลใส่ใจคนพิการ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วีดีทัศน์ : เศรษฐกิจพอเพียงคุณพ่อจิน 
กศน.อำเภอศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ


วีดีทัศน์ : เกษตรกร 4.0 น้ำขุ่น จ.อุบลฯ
เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรยุคใหม่


วีดีทัศน์ : การทำส้มปลาอีตู๋
การค้าสื่อส่งเสริมการเรียนรู้การประกอบอาชีพ 


วีดีทัศน์ : การอบรมผลิตสื่อ อาชีพท้องถิ่น
ครู กศน. จังหวัดชัยภูมิ


วีดีทัศน์ : ประวัติ ศ.อ.ศ.อ. 2497
อาทิตย์ ฉลวยศรี


วีดีทัศน์ : ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การค้าชายแดน (ภาษาเขมร)