วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ

...........................................................................................................................................................

พันธกิจ
         1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในภูมิภาค

        2. วิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับบริบทของภาค
        3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพวิชาการ ด้านหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีี นวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากร และระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แก่สถานศึกษาในภูมิภาคและภาคีเครือข่าย
        4. บริการสื่อ แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรและเทคโนโลยีีเพื่อการศึกษาแก่สังคม

...........................................................................................................................................................

เอกลักษณ์

วิชาการเด่น

...........................................................................................................................................................

อัตลักษณ์

คิดได้ ทำเป็น มีความสุข   

...........................................................................................................................................................

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบพื้นที่บริการ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ


...........................................................................................................................................................