คู่มือการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (สำนักงาน กปร.)

 22 พ.ค. 2562 10:52:07      2890    |     Share   
 

คู่มือการใช้งาน


เข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศ

คู่มือการใช้งานระบบ

คู่มือการกรอกข้อมูลเพิ่ม (สำหรับจังหวัด)

เข้าสู่ระบบงานหลังบ้าน.mp4 

การเพิ่มข้อมูลศูนย์เรียนรู้.mp4 

เพิ่มรูปภาพ-เอกสารศูนย์เรียนรู้.mp4 

การค้นหาและลบข้อมูลศูนย์เรียนรู้.mp4


หมายเหตุ : กรอกข้อมูลของ กศน.ตำบล เริ่มแรกให้ทำการค้นหาก่อน ตามภาพด่านล่าง
                   ข้อมูล กศน.ตำบลท่านจะปรากฎ จากนั้นให้ทำการนำข้อมูลเข้าระบบในส่วนต่างๆ
                   ให้ครบถ้วน ถูกต้อง (โดยไม่ต้องเพิ่มข้อมูลใหม่) 
                   โดยข้อมูลที่นำลงในระบบ คือ ข้อมูลศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                   และเกษตรทฤษฎีแนวใหม่ประจำตำบล ที่ได้ดำเนินการเปิดพร้อมกัน
                   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 จำนวน 7,424 แห่ง