โครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรู้มืออาชีพ

 27 มี.ค. 2567 15:48:20      199    |     Share   

 

 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรู้มืออาชีพ โดยมี นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด มอบเกียรติบัตร วุฒิบัตร และปิดการอบรม ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารจัดการความรู้ สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงาน และพัฒนาผู้เข้ารับการอบรม ให้เป็นนักจัดการความรู้มืออาชีพ สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ได้ กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการครู ครู กศน.ตำบล บรรณารักษ์ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จำนวน 54 คน โดยได้รับเกียติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในการอบรม