การประเมินโครงการเชิงระบบสู่การจัดการข้อมลู กศน.ตำบล อย่างมีคุณภาพ

 27 พ.ย. 2561 10:20:41      581    |     Share   

 โดย : ฉันทลักษณ์ ศรีผา

 การพัฒนาหลักสูตร อบรมครู กศน.ตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การประเมินโครงการเชิงระบบสู่การจัดการข้อมลู กศน.ตำบล อย่างมีคุณภาพ

หน่วยงาน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบัน กศน.ภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ