คลิปวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้


หลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
หลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน

โดย : นายศุภวิชญ์ จิตธรรมมา สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2565  [ดู : 1287]
  208 ชอบ
สารเคมีในชีวิตประจำวัน
สารเคมีในชีวิตประจำวัน

โดย : นางสาวจิตติมา หลักคำ ศว.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2565  [ดู : 1373]
  3 ชอบ
มารยาทการในการใช้ Internet
มารยาทการในการใช้ Internet

โดย : นางสาวธัญรัตน์ อุสาหะ สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2565  [ดู : 1459]
  2 ชอบ
โรคฝีดาษลิง
โรคฝีดาษลิง

โดย : นางสาวจริยา พันกินรี สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2565  [ดู : 1193]
  2 ชอบ
การปลูกกัญชา กัญชง
การปลูกกัญชา กัญชง

โดย : นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต สำนักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2565  [ดู : 1209]
  2 ชอบ
วัฎจักรของน้ำ
วัฎจักรของน้ำ

โดย : นายไกรสร ไทยแสนทา ศว.นครพนม
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2565  [ดู : 1292]
  2 ชอบ
การทำผีเสื้อจากเศษผ้า
การทำผีเสื้อจากเศษผ้า

โดย : นางอรรชนา ชินทะวัน สำนักงาน กศน.จ.อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ : 21 ตุลาคม 2565  [ดู : 735]
  3 ชอบ
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

โดย : นางสาวศราวัณ ชุมไธสง สำนักงาน กศน.จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ : 21 ตุลาคม 2565  [ดู : 621]
  2 ชอบ
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย : นางสาวปภาวดี สุทธิประภา สำนักงาน กศน.จ.สุรินทร์
เมื่อวันที่ : 21 ตุลาคม 2565  [ดู : 611]
  2 ชอบ
คุณธรรมจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
คุณธรรมจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์

โดย : นายอนุรักษ์ คำมุงคุณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ : 21 ตุลาคม 2565  [ดู : 604]
  2 ชอบ
การทำปุ๋ยหมักใบไม้
การทำปุ๋ยหมักใบไม้

โดย : นางสาวสุภาพร บุญมา ศฝช.สุรินทร์
เมื่อวันที่ : 21 ตุลาคม 2565  [ดู : 618]
  2 ชอบ
ศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา

โดย : นายชัยณรงค์ งอยกุดจิก สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
เมื่อวันที่ : 21 ตุลาคม 2565  [ดู : 590]
  2 ชอบ
ประโยชน์ของตะไคร้
ประโยชน์ของตะไคร้

โดย : นายกฤตลักษณ์ ชาวัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ : 20 ตุลาคม 2565  [ดู : 613]
  2 ชอบ
ประโยชน์ของพืชกัญชา กัญชง
ประโยชน์ของพืชกัญชา กัญชง

โดย : นายจีระศักดิ์ ผาเชาว์ สำนักงาน กศน.จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ : 20 ตุลาคม 2565  [ดู : 607]
  2 ชอบ
กฎหมายควรรู้คู่โลกออนไลน์ ตอน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
กฎหมายควรรู้คู่โลกออนไลน์ ตอน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

โดย : นายสุนทร จันทร์เปล่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่ : 20 ตุลาคม 2565  [ดู : 753]
  3 ชอบ
นิทรรศการสนุกวิทย์ ฉลาดคิด กับเทคโนโลยีวิถีชีวิตไทย
นิทรรศการสนุกวิทย์ ฉลาดคิด กับเทคโนโลยีวิถีชีวิตไทย

โดย : นางสาวอุมาพร ไขขุนทด ศว.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ : 18 ตุลาคม 2565  [ดู : 605]
  2 ชอบ
การขยายพันธุ์บอนสีจากเมล็ด
การขยายพันธุ์บอนสีจากเมล็ด

โดย : นางสาวรวีวรรณ สุพร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ : 18 ตุลาคม 2565  [ดู : 666]
  2 ชอบ
ศาสนาสากล
ศาสนาสากล

โดย : นางสาวอารยา วิชาสวัสดิ์ สำนักงาน กศน.จ.หนองบัวลำภู
เมื่อวันที่ : 18 ตุลาคม 2565  [ดู : 666]
  2 ชอบ
เทคนิคการเพาะเมล็ดกัญชา
เทคนิคการเพาะเมล็ดกัญชา

โดย : นายกิตติศักดิ์ คงยก สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
เมื่อวันที่ : 18 ตุลาคม 2565  [ดู : 944]
  2 ชอบ
ผ้าครามจังหวัดสกลนคร
ผ้าครามจังหวัดสกลนคร

โดย : นายศิริวัฒน์ เทศประสิทธิ์ สำนักงาน กศน.จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ : 18 ตุลาคม 2565  [ดู : 632]
  2 ชอบ
การเพาะเลี้ยงแหนแดง
การเพาะเลี้ยงแหนแดง

โดย : นายวรวุฒิ ไชยพรมา สำนักงาน กศน.จ.หนองบัวลำภู
เมื่อวันที่ : 18 ตุลาคม 2565  [ดู : 848]
  2 ชอบ
ประโยชน์ของกล้วย...ที่ไม่กล้วย
ประโยชน์ของกล้วย...ที่ไม่กล้วย

โดย : นางพัชรา คำสอนทา ศฝช.มุกดาหาร
เมื่อวันที่ : 18 ตุลาคม 2565  [ดู : 587]
  2 ชอบ
วิวัฒนาการ 4DX
วิวัฒนาการ 4DX

โดย : นางสาวสมิตานัน จันทร์สระน้อย ศว.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ : 18 ตุลาคม 2565  [ดู : 642]
  2 ชอบ
พระฤทธิฤาชัย
พระฤทธิฤาชัย

โดย : นายปิยะนัฐ เรียบร้อย สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ : 18 ตุลาคม 2565  [ดู : 627]
  2 ชอบ
การออกแบบอินโฟกราฟิกเบื้องต้น
การออกแบบอินโฟกราฟิกเบื้องต้น

โดย : นายวัชระ บัวเข็ม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2565  [ดู : 725]
  2 ชอบ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย : นางสาวนัทรี หาราช สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2565  [ดู : 734]
  2 ชอบ
อุปกรณ์เครือข่าย
อุปกรณ์เครือข่าย

โดย : นายลัทธพล คึมยะราช สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2565  [ดู : 742]
  2 ชอบ
ตำนานข้าวอินทรีย์วิถีกุดชุม
ตำนานข้าวอินทรีย์วิถีกุดชุม

โดย : นายวิเชียร คำเบ้าเมือง สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2565  [ดู : 659]
  2 ชอบ
ลองโควิด Long Covid
ลองโควิด Long Covid

โดย : นายเอกวุฒิ โพธิคลัง สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2565  [ดู : 693]
  2 ชอบ
การเขียนโปรแกรมเปิดปิดไฟฟ้าด้วยภาษา C++
การเขียนโปรแกรมเปิดปิดไฟฟ้าด้วยภาษา C++

โดย : นายธเนศ ศิริเรือง สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2565  [ดู : 708]
  2 ชอบ
พลเมืองคุณภาพ
พลเมืองคุณภาพ

โดย : นายธีร์ธวัช สุตเดช สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
เมื่อวันที่ : 11 ตุลาคม 2565  [ดู : 633]
  2 ชอบ
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

โดย : นางนันท์นิชา เงาศรี สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ : 11 ตุลาคม 2565  [ดู : 681]
  2 ชอบ
หม่ำชัยภูมิ
หม่ำชัยภูมิ

โดย : ว่าที่ร.ต.อัครพล สุพรรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภู
เมื่อวันที่ : 11 ตุลาคม 2565  [ดู : 612]
  2 ชอบ
พืชกระท่อม
พืชกระท่อม

โดย : นายนราศักดิ์ คำภา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ : 11 ตุลาคม 2565  [ดู : 604]
  2 ชอบ
เทคนิคการเพาะเมล็ดขึ้นฉ่ายให้งอกทุกเมล็ด
เทคนิคการเพาะเมล็ดขึ้นฉ่ายให้งอกทุกเมล็ด

โดย : นางพัชชาณัญย์ สุขเสริม ศฝช.มุกดาหาร
เมื่อวันที่ : 11 ตุลาคม 2565  [ดู : 686]
  2 ชอบ
ความแตกต่างระหว่างกัญชงกัญชา
ความแตกต่างระหว่างกัญชงกัญชา

โดย : นายธนาวุฒิ ชินทะวัน สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ : 11 ตุลาคม 2565  [ดู : 661]
  2 ชอบ
  แสดงหน้า 1