เผยแพร่ผลงานวิชาการ


การศึกษาแนวทางการจัดพื้นที่การเรียนรู้ร่วม(Co-Learning Space)ห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ : 16 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 166]
น.ส.ประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ
การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ : 04 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 166]
น.ส.ธัญญลักษณ์ ขจรสกุลวงศ์ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลั
เมื่อวันที่ : 16 กันยายน 2565  [อ่าน : 233]
นางสาวเกศินี ศรีสาธร ผอ.กศน.อำเภอหนองม่วง ลพบุรี
บทความ ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล 8ก.ย.65
เมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม 2565  [อ่าน : 327]
ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล
บทความวิจัย 2564 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของการสอนออนไลน์
เมื่อวันที่ : 01 พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 863]
อ.ร่วมมิตร คำผา
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการประกอบอาชีพการค้าชายแดน
เมื่อวันที่ : 29 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 774]
อ.ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว (ครูเชี่ยวชาญ)
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ : 28 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 1012]
อ.ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว (ครูเชี่ยวชาญ)
การพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือก
เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2564  [อ่าน : 875]
นายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาฯ
เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2564  [อ่าน : 2197]
นางสาววิมล เล็กสูงเนิน
นวัตกรรมดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลสู่ประเทศไทย 4.0
เมื่อวันที่ : 11 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 1969]
อ.แสงจันทร์ เขจรศาสตร์
  แสดงหน้า 1 [2]