แจ้งการรายงานผลการจัดกิจกรรมกีฬาในสถานศึกษา ของ สำนักงาน กศน.จังหวัด

 เมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2561 12:10:25     เปิดอ่าน 1792


 ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.04/ว6829 เรื่อง การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและรายงานต่อไปยังสำนักงาน กศน. ต่อไป ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ให้รายงานภายใน 6 ธันวาคม 2561 สามารถส่งรายงานได้ที่ 
 ส่งรายงานการจัดกิจกรรมลานกีฬา กศน. | รายงานการส่งข้อมูล