แจ้งการรายงานผลการจัดกิจกรรมกีฬาในสถานศึกษา ไตรมาส 2 ของ สำนักงาน กศน.จังหวัด

 เมื่อ : 05 มกราคม 2562 11:19:00     เปิดอ่าน 1646


 ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.04/ว6829 เรื่อง การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและรายงานต่อไปยังสำนักงาน กศน. ต่อไป ซึ่งในไตรมาสที่ 2 ให้รายงานภายใน 6 มีนาคม 2562 สามารถส่งรายงานได้ที่ 
 ส่งรายงานการจัดกิจกรรมลานกีฬา กศน. | รายงานการส่งข้อมูล