แจ้งการรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 เมื่อ : 13 มกราคม 2562 12:07:40     เปิดอ่าน 1822


 ตามที่อ้างถีง สำนักงาน กศน. ได้ขอให้สำนักงาน กศน.จังหวัด ที่อยู่ในเขตพืันที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร หนองคาย นครพนม รายงานผลความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ 2562 โดยขอให้รายงานความก้าวหน้าทุก 2 เดือน จึงขอให้สำนักงาน กศน.จังหวัด ได้รับรวมจัดส่งข้อมูลให้สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อที่สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้รับรวมจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน กศน.ต่อไป