ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

 เมื่อ : 29 มีนาคม 2562 06:53:44     เปิดอ่าน 2065


ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย     

                   สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยการสนับสนุนของ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค ๒ (กอ.รมน.ภาค ๒) จะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมการดำเนินงานต่อยอดในปีงบประมาณต่อๆไป ในวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมขวัญเรือนปาร์ค  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
               ในการนี้ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด  และผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว การแต่งกายด้วยชุดกากีแขนยาว คอพับ ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์  เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด