ประกาศผลการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน ปี 2561-2563

 เมื่อ : 07 กันยายน 2564 13:43:09     เปิดอ่าน 1566


 ประกาศผลการประกวดบทความข้อมูลคลังความรู้ประชาชน
ปี 2561 – 2563 
 (Thailand Knowledge Portal : TKP) 

          ตามที่ สำนักงาน กศน. ได้มอบหมายให้ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินกิจกรรมประกวดบทความคลังความรู้ประชาชน ปี2561-2563 (Thailand Knowledge Portal : TKP) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ครู กศน.ตำบลที่ผ่าน   การอบรมโครงการดังกล่าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี  บุรีรัมย์  สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี เริ่มดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 23 ตุลาคม 2564  เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระ ข้อมูลความรู้ชุมชนใน 5 กลุ่มหลัก (อาชีพท้องถิ่น, แหล่งเรียนรู้ชุมชน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, แหล่งท่องเที่ยว(ชุมชน)   และศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี) บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงประกาศผลการจัดกิจกรรม  ดังต่อไปนี้